Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pp19.radom.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

  • Brak wersji tekstowych
  • Brak wersji audio

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 01.09. 2023r.
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Każdy ma prawo:

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,

– zgłosić żądanie udostępnienia niedostępnej informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

– dane osobowe i kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– określenie dogodnej formy udostępnienia informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpływu żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe wnoszący zostanie poinformowany kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin realizacji nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania o udostępnienie informacji niedostępnej można złożyć do organu nadzorującego pocztą na adres:

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Batalionów Chłopskich 18, 26-600 Radom

drogą elektroniczną na adres: poczta@pp19.radom.pl

lub dzwoniąc na numer (48) 331 00 66

Za rozpatrywanie uwag, wniosków i żądań odpowiada Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Publicznego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w dzielnicy Borki przy ulicy Batalionów Chłopskich 18 w Radomiu posiada:

– powierzchnie płaskie chodników wokół budynku

– wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

– toalety przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych

– możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

– możliwość wejścia do budynku i pomieszczeń ogólnodostępnych z psem asystującym

Budynek Przedszkola Publicznego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu nie posiada:

– drzwi otwieranych automatycznie

– windy osobowej

– informacji głosowych/pętli indukcyjnych

– jednopoziomowej powierzchni wewnątrz budynku

– aplikacji mobilnych

– oznaczeń kontrastowych, powiększonych oraz w Alfabecie Braille’a