Zajęcia dodatkowe

 W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia dodatkowe (rytmika, taniec, profilaktyka wad postawy, profilaktyka komunikacji językowej – logorytmika)

zostały odwołane

 

 

Rytmika

Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej oraz instrumentalnej. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie muzyki realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe odbywają się przy akompamencie pianina lub elektronicznego keyboardu. W czasie zajęć z rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo, gdzie zapoznają się z budową i sposobem gry na różnych instrumentach, uczą się piosenek o różnej tematyce, poznają i tańczą tańce ludowe, narodowe, integracyjne, grają na instumentach perkusyjnych. Zajęcia odbywają się w każdej z grup raz w tygodniu i trwają odpowiednio 15/30 minut.

Logorytmika

Grupowe zajęcia z zakresu profilaktyki komunikacji językowej odbywają się w każdej z grup raz w tygodniu i trwają odpowiednio 15/30 minut. Mają one charakter profilaktyczny. Na zajęciach dzieci doskonalą pracę aparatu artykulacyjnego, utrwalają właściwy tor oddechowy oraz uczą się właściwej artykulacji poszczególnych głosek. Ponadto zajęcia rozwijają zarówno słuch fonetyczny jak i fizyczny, percepcję wzrokową, wzrokowo-słuchową oraz wzrokowo-ruchową. Podczas zajęć odbywa się wiele zabaw stymulujących lewą półkulę mózgu odpowiadającą za mowę. W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola.

Profilaktyka wad postawy

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z zakresu „Profilaktyki wad postawy” prowadzone są raz w tygodniu i trwają 15/30 minut w zależności od grupy wiekowej. Zajęcia dostarczają dzieciom zorganizowanej formy aktywności ruchowej, uwzględniająć stopień trudności oraz rozwój psychofizyczny i motorycznych dzieci. Najważniejszym aspektem zajęć jest kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. Zajęcia mają charakter profilaktyczny podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu. Podczas wykonywanych ćwiczeń dzieci uczą się szybkości i zwinności. Kształtują świadomość swojego ciała oraz orientację przestrzenną, uaktywniają układ narządów ruchu, krążenia i oddechowy. Szczególną uwagę zwraca się na wzmacnianie mięśni klatki piersiowej, mięsni brzucha, grzbietu i kończyn. U dzieci rozwija się również poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, poprzez wdrażanie do wzajemnej współpracy w czasie wykonywanych ćwiczeń.

Taniec

Zajęcia z zakresu tańca towarzyskiego skierowane są do dzieci trzy i cztero letnich. Zajęcia prowadzone są metodą odtwórczo-naśladowczą łącząc elementy improwizacji ruchowej z indywidualną wyobraźnią dziecka oraz z usystematyzowaną formą ruchu. Taniec kształtuje poczucie rytmu, słuchu muzycznego, rozwija wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację ruchową. Pomaga konstruktywnie rozładować energię, kształtuje postawę ciała, a także uczy poczucia odpowiedzialności za partnera i grupę. Ponadto wprowadza radosny nastrój, daje poczucie sukcesu i akceptacji. Zajęcia w naszym przedszkolu odbywają się raz raz w tygodniu i trwają 15 min.

Język angielski

W bieżącym roku szkolnym już w kolejnych oddziałach prowadzimy „intuicyjne przyswajanie języka obcego nowożytnego”. Metoda ta polega na bezpośrednim kontakcie dziecka z nauczycielem posługującym się językiem obcym.

Samoistne przyswajanie języka w codziennych dla dziecka sytuacjach poprzez rozmowę, ruch, zabawę zapewnia zdecydowanie wyższy poziom znajomości języka obcego niż podczas tradycyjnego nauczania. Dziecko nie męczy się, nie nuży, nie wymaga żadnych specjalnych zdolności, a intuicyjna komunikacja, podnosi poziom poznawczy i poszerza zakres wiedzy dziecka.

W grupie III lektorem języka angielskiego jest p. Ewa Stawczyk

W grupie IV lektorem języka angielskiego jest p. Justyna Czubak – Soból

W grupie VI lektorem języka  francuskiego  jest p. Anna Rogala

W grupie IX lektorem języka angielskiego jest p. Agnieszka Frąk

W grupie X lektorem języka angielskiego jest p. Iwona Dudzieniec

W grupie XI lektorem języka angielskiego  jest p. Paulina Gozdalik

W grupie XII lektorem języka angielskiego  jest p. Paulina Bator

Język migowy

Od września 2017 roku w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy nauke języka migowego. Głównym założeniem zajęć jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym nauki języka migowego oraz wdrażanie do tolerancji inności w świecie społecznym poprzez ich kontakt z elementarnymi znakami z zakresu daktylografi oraz ideografii. Nauka języka migowego pozwala dziecku na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów w ciekawy sposób. Dla dziecka jest zabawą, w której nie musi umieć czytać, aby „przeczytać”. Nauka znaków daktylograficznych (alfabet migowy) sprzyja w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ niektóre znaki swoim wyglądem przypominają faktyczną literę, a samo miganie trenuje motorykę rąk. Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszytkim wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu kontaktowania się z osobami z wadą słuchu. Powoduje rozwój umiejeętności społecznych dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób jego rozumienia. Nauka języka odbywa się w toku dnia w różnych sytuacjach zadaniowych, zabawowych i podczas swobodnej aktywności dzieci.

ELEMENTY JĘZYKA MIGOWEGO WPROWADZAJĄ:

W grupie I p. Magdalena Kwiatkowska

W grupie IV p. Agnieszka Jęczkowska

W grupie VII p. Justyna Wójcicka

W grupie VIII p. Jolanta Siwak

W grupie XI p. Katarzyna Markowska

W grupie XII p. Paulina Bator