Rewalidacja i pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zapewniamy następujące zajęcia:

Zajęcia logopedyczne

Na zajęciach logopedycznych w naszym przedszkolu specjalista logopeda dba o to, by dzieci mówiły płynnie, wyraźnie oraz zgodnie z regułami języka polskiego. Zajęcia prowadzone są grupowo jak i poprzez indywidualną terapię logopedyczną. Logopeda diagnozuje wszelkie zaburzenia mowy u dzieci oraz opracowuje programy oddziaływań terapeutycznych dla każdego dziecka indywidualnie. Ćwiczy prawidłowy rozwój mowy u dzieci niemówiących lub słabo mówiących, oraz doskonali wymowę już ukształtowaną. Pomaga usuwać wady i zaburzenia mowy oraz zaburzenia głosu. Podczas zajęć korzysta z szerokiego zasobu pomocy logopedycznych oraz z licznych programów multimedialnych. Jednak sukces terapii uzależniony jest nie tylko od systematycznej pracy w przedszkolu, ale również od zaangażowania rodziców i ich pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia z terapii logopedycznej trwają 30 minut.

Zajęcia prowadzi pani Monika Kornatka.

Zajęcia z psychologiem

Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze mającej za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu jak najbardziej optymalne warunki. Psycholog przedszkolny prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednym z podstawowych narzędzi pracy naszej psycholog jest wspólna zabawa z dziećmi to właśnie ona stanowi klucz do świata dziecięcych przeżyć, pozwala na stwarzanie okazji, w której dziecko ujawni skrywane potrzeby, sposób postrzegania i rozumienia świata, pozwala odkryć przyczyny niepokojących zachowań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w gabinecie psychologa. Zajęcia z terapii psychologicznej trwają 30 minut.

Zajęcia prowadzi pani Skupińska – Fila Dominika.

Bajkoterapia

Bajkoterapia wykorzystywana jest w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Pomaga dzieciom w rozwijaniu ich inteligencji, porządkowaniu uczuć oraz rozwiązywaniu problemów i trudności. Bajkoterapię realizuje się poprzez czytanie dzieciom właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej tzw. „Bajko- pomagajki”. Odpowiednio dobrane treści pomagają w przezwycięzaniu lęków, przedstawiąją pewne wzorce postępowania, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić, dają wiarę we własne siły umiejętności, budują dobre samopoczucie i nastawienie do pozytywnego myślenia oraz rekompensują niezaspokojone braki i potrzeby. Bajkoterapia w naszym przedszkolu prowadzona jest raz w tygodniu dla dzieci wymagających wsparcia w procesie edukacyjnym. Terapię prowadzą wszyscy nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Arteterapia

Arteterapia znana jako „terapia sztuką” stanowi doskonałą formę uzupełniającą proces edukacyjno-terapeutyczny. W aspekcie oddziałowywań terapeutycznych pełni trzy podstawowe funkcje – rekreacyjną (możliwość wypoczynku, nabierania siły), edukacyjną (dostarczanie dodatkowej wiedzy), oraz korekcyjną mającą na celu przekształcanie szkodliwych mechanizmów na takie które są bardziej wartościowe. Zajęcia skierowane są dla dzieci z zaburzeniami w sferze psychicznej, fizycznej lub społecznej. Zajęcia prowadzą wszyscy nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Sensoplastyka

Edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, stymuluje wszystkie zmysły, wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” się myśli, tym sprawniej przebiegają wszystkie procesy analizy i syntezy. Celem zajęć jest budowanie twórczych samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane na konfrontację z rzeczywistością. Dzieki zajęciom dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał który jest suchy i sypki zamienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywając w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych, poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowania się do zmian. Zajęcia z sensoplastyki skierowane są do dzieci wymagających specjalistycznego wspomagania. Prowadzą ją w swoich oddziałach nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Integracja Sensoryczna

Głownym zadaniem w terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Odbywa się to w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało na nie reakcją adaptacyjną, poprawiając tym samym integrację tych bodźców. Najważniejszą zasadą terapii jest to, że ma być ona dla dziecka przyjemnośćią.

Terapia Si rozwija:

 • ciało – dzięki lepszej współpracy między zmysłami poprawia się koncentracja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa, orientacja w schemacie ciała oraz motoryka duża i mała.
 • umysł – rozwijają się procesy poznawcze takie jak: uwaga pamięć, myślenie i spostrzegawczość.

Sprzęt do terapi SI daje wiele możliwości dostarczania bodzców sensorycznych i zapewnia ruch całego ciała.

Można go podzielić na :

 • Sprzęt podwieszany – huśtawki, trapezy, hamaki, drabinki, platformy, konik, helikopter
 • Sprzęt naziemny – beczki, tunele, deskorolki, zjeżdżalnie, drabinki wspinaczkowe, deski równoważne i rotacyjne, liny, sprzęt do balansowania

W naszym przedszkolu terapią objęte są wszystkie dzieci wymagające specjalistycznego wspomagania.

Indywidualne zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 30 minut.

Prowadzone są przez doświadczoną specjalistkę panią Barbarę Szczęsną.

Dogoterapia

Dogoterapia to zajęcia wspomagające rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny dzieci w oparciu o zabawę ze specjalnie wyszkolonym i przystosowanym do pracy z dziećmi psem – terapeutą. Dogoterapia kierowana jest do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami zarówno psychicznymi jak i fizycznymi. W naszym przedszkolu dzieci uczeszczają na zajęcia raz w tygodniu i bawią się z psem rasy Cocker Spaniel Cavalier o imieniu Niki. Zajęcia trwają 15/30 minut w zależności od grupy wiekowej, a każde spotkanie ma wcześniej przygotowany cel terapeutyczny, indywidualny dla każdej grupy.

Zajęcia prowadzone są przez dyplomowaną dogoterapeutkę panią Martę Grylak.

Rehabilitacja ruchowa

Potrzeba ruchu jest zjawiskiem naturalnym dla człowieka. Poprzez ruch, obcowaniem z nim, dziecko zdobywa doświadczenie, przyswaja umiejętności, które później będzie wykorzystywało w dalszym życiu. Dziecko stopniowo doskonali swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Dlatego bardzo istotne jest, wykorzystanie w pracy terapeutycznej możliwości doświadczania przez dziecko ruchu. Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych, stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności terapii.

Od 1 września 2018 r. gabinet rehabilitacyjny zostatał doposażony w dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny:

 • Wannę do masażu wirowego stóp i podudzi – urządzenie umożliwia kąpiele, które zalecane są w celu rozluźnienia napięcia mięśniowo – nerwowego.
 • Lampę typu Solmed Uno – lampa przeznaczona jest do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego, które poprzedza wszystkie zajęcia usprawniające.
 • Aparat do masażu – Aquavibron – umożliwia prowadzenie efektywnego masażu na sucho, celem którego jest rehabilitacja całego ciała dziecka.

Zajęcia z rehabilitacji ruchowej odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

Rehabilitacje w naszym przedszkolu prowadzi pani Aneta Bętkowska.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania rychowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

System ćwiczeń ma zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju emocjalnego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z partnerem w parach, a wreszcie z całą grupą. Podczas kontaktu z drugim człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą. Ruch jest zabawą, która daje przeżyć radości dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych przez dzieci. Zajęcia prowadzą nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dużej motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, faktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Podczas usprawnienia ręki wykonuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej ręki dziecka, sprawności manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie obejmuje naukę pisania.

Zajęcia z terapii ręki przeznaczone są dla dzieci które:

 • niechętnie podejmują czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
 • mają problem w opanowaniu umiejętności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie przedmiotów)
 • mają problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • mają trudności w dostosowaniu szybkości i zakresu ruchów do charakteru wykonywanej czynności – wykonują czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego uscisku dłoni, np. siadania na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakurach, mają problemy grafomotoryczne, w tym trudności we wstępnej nauce pisania.

Zajęcia z zakesu terapii ręki prowadzą wszyscy nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna to kolejny rodzaj terapii stosowany w pracy z naszymi wychowankami. To jedna z najbardziej skuteczych metod postępowania terapeutycznego. Bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymowaniu wytworzonych zmian. Technika stosowana w tym podejściu to systematyczna technika awersyjna systemu wzmocnień oraz modelowanie porządnych form zachowań, których dziecko uczy się w praktyce.