Rewalidacja i pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zapewniamy następujące zajęcia:

Zajęcia logopedyczne

Na zajęciach logopedycznych w naszym przedszkolu specjalista logopeda dba o to, by dzieci mówiły płynnie, wyraźnie oraz zgodnie z regułami języka polskiego. Zajęcia prowadzone są grupowo jak i poprzez indywidualną terapię logopedyczną. Logopeda diagnozuje wszelkie zaburzenia mowy u dzieci oraz opracowuje programy oddziaływań terapeutycznych dla każdego dziecka indywidualnie. Ćwiczy prawidłowy rozwój mowy u dzieci niemówiących lub słabo mówiących, oraz doskonali wymowę już ukształtowaną. Pomaga usuwać wady i zaburzenia mowy oraz zaburzenia głosu. Podczas zajęć korzysta z szerokiego zasobu pomocy logopedycznych oraz z licznych programów multimedialnych. Jednak sukces terapii uzależniony jest nie tylko od systematycznej pracy w przedszkolu, ale również od zaangażowania rodziców i ich pracy z dzieckiem w domu. Zajęcia z terapii logopedycznej trwają 30 minut.

Zajęcia z psychologiem

Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze mającej za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu jak najbardziej optymalne warunki. Psycholog przedszkolny prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednym z podstawowych narzędzi pracy naszej psycholog jest wspólna zabawa z dziećmi to właśnie ona stanowi klucz do świata dziecięcych przeżyć, pozwala na stwarzanie okazji, w której dziecko ujawni skrywane potrzeby, sposób postrzegania i rozumienia świata, pozwala odkryć przyczyny niepokojących zachowań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w gabinecie psychologa. Zajęcia z terapii psychologicznej trwają 30 minut.

Zajęcia z surdopedagogiem

Terapia surdopedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci z wadą słuchu oraz zaburzeniami mowy wynikającymi z wady słuchu. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem odpowiadających potrzebom dzieci pomocy dydaktycznych, a także przy zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy adekwatnych do ich możliwości. Surdopedagog posługuje się również aparaturą słuchową, językiem migowym, alfabetem palcowym i mową dźwiękową w celu usprawnienia zaburzonych funkcji, stymulacji ogólnego rozwoju dziecka, umożliwienia mu jak najlepszego funkcjonowania w codziennym życiu i otoczeniu. Zajęcia  prowadzone są w taki sposób, aby rozwijać słowną ekspresję dziecka, stymulować percepcję dźwięków w celu uwrażliwianie słuchu poprzez proces wychowania słuchowego wpływający pozytywnie na rozwój języka. Aby umożliwić prawidłową realizację głosek  prowadzony jest  również trening  prawidłowego oddychania z zastosowaniem różnorodnych ćwiczeń oddechowych.

Zajęcia z tyflopedagogiem

W naszej placówce prowadzone są zajęcia z wykwalifikowanym tyflopedagogiem. Mają one na celu przede wszystkim udzielenie wsparcia dzieciom w radzeniu sobie z problemami wzrokowymi. Tyflopedagog na podstawie orzeczenia poradni oraz badań i obserwacji dokonuje rozpoznania potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka. W trakcie realizacji programu dzieci uczą się dostosowywania oraz wykorzystywania pomocy optycznych i nieoptycznych ułatwiających widzenie, poznają zasady bezpiecznego poruszania się po placówce, a także poza nią. Zajęcia mają na celu pomóc dziecku w jak najlepszym wykorzystaniu wzroku w trakcie codziennych czynności w przedszkolu i poza nim poprzez usprawnianie w obszarze orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, stymulowanie do patrzenia, usprawnianie percepcyjno- motoryczne, doskonalenie pamięci wzrokowej oraz uwagi, usprawnianie konkretnych funkcji angażujących wzrok i związanych z poprawą ruchomości, kontrolą ruchu gałek ocznych i osiąganiem lepszej sprawności wzrokowej czyli: fiksacji, zbieżności, przenoszenia spojrzenia, przeszukiwania, wodzenia, śledzenia, lokalizacji, grupowania, spostrzegania figury i tła, porównywania, określania cech obiektów otaczającej go rzeczywistości.

 

Bajkoterapia

Bajkoterapia wykorzystywana jest w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Pomaga dzieciom w rozwijaniu ich inteligencji, porządkowaniu uczuć oraz rozwiązywaniu problemów i trudności. Bajkoterapię realizuje się poprzez czytanie dzieciom właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej tzw. „Bajko- pomagajki”. Odpowiednio dobrane treści pomagają w przezwycięzaniu lęków, przedstawiąją pewne wzorce postępowania, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić, dają wiarę we własne siły umiejętności, budują dobre samopoczucie i nastawienie do pozytywnego myślenia oraz rekompensują niezaspokojone braki i potrzeby. Bajkoterapia w naszym przedszkolu prowadzona jest raz w tygodniu dla dzieci wymagających wsparcia w procesie edukacyjnym. Terapię prowadzą wszyscy nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Arteterapia

Arteterapia znana jako „terapia sztuką” stanowi doskonałą formę uzupełniającą proces edukacyjno-terapeutyczny. W aspekcie oddziałowywań terapeutycznych pełni trzy podstawowe funkcje – rekreacyjną (możliwość wypoczynku, nabierania siły), edukacyjną (dostarczanie dodatkowej wiedzy), oraz korekcyjną mającą na celu przekształcanie szkodliwych mechanizmów na takie które są bardziej wartościowe. Zajęcia skierowane są dla dzieci z zaburzeniami w sferze psychicznej, fizycznej lub społecznej. Zajęcia prowadzą wszyscy nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Sensoplastyka

Edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, stymuluje wszystkie zmysły, wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” się myśli, tym sprawniej przebiegają wszystkie procesy analizy i syntezy. Celem zajęć jest budowanie twórczych samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane na konfrontację z rzeczywistością. Dzieki zajęciom dzieci mają okazję obserwować np. jak materiał który jest suchy i sypki zamienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywając w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych, poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowania się do zmian. Zajęcia z sensoplastyki skierowane są do dzieci wymagających specjalistycznego wspomagania. Prowadzą ją w swoich oddziałach nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Integracja Sensoryczna

Głownym zadaniem w terapii Integracji Sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Odbywa się to w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało na nie reakcją adaptacyjną, poprawiając tym samym integrację tych bodźców. Najważniejszą zasadą terapii jest to, że ma być ona dla dziecka przyjemnośćią.

Terapia Si rozwija:

 • ciało – dzięki lepszej współpracy między zmysłami poprawia się koncentracja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa, orientacja w schemacie ciała oraz motoryka duża i mała.
 • umysł – rozwijają się procesy poznawcze takie jak: uwaga pamięć, myślenie i spostrzegawczość.

Sprzęt do terapi SI daje wiele możliwości dostarczania bodzców sensorycznych i zapewnia ruch całego ciała.

Można go podzielić na :

 • Sprzęt podwieszany – huśtawki, trapezy, hamaki, drabinki, platformy, konik, helikopter
 • Sprzęt naziemny – beczki, tunele, deskorolki, zjeżdżalnie, drabinki wspinaczkowe, deski równoważne i rotacyjne, liny, sprzęt do balansowania

W naszym przedszkolu terapią objęte są wszystkie dzieci wymagające specjalistycznego wspomagania.

Indywidualne zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 30 minut.

Dogoterapia

Dogoterapia to zajęcia wspomagające rozwój fizyczny, psychiczny i intelektualny dzieci w oparciu o zabawę ze specjalnie wyszkolonym i przystosowanym do pracy z dziećmi psem – terapeutą. Dogoterapia kierowana jest do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami zarówno psychicznymi jak i fizycznymi. W naszym przedszkolu dzieci uczeszczają na zajęcia raz w tygodniu i bawią się z psem rasy Cocker Spaniel Cavalier o imieniu Niki. Zajęcia trwają 15/30 minut w zależności od grupy wiekowej, a każde spotkanie ma wcześniej przygotowany cel terapeutyczny, indywidualny dla każdej grupy.

Rehabilitacja ruchowa

Potrzeba ruchu jest zjawiskiem naturalnym dla człowieka. Poprzez ruch, obcowaniem z nim, dziecko zdobywa doświadczenie, przyswaja umiejętności, które później będzie wykorzystywało w dalszym życiu. Dziecko stopniowo doskonali swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy warunkujące wykonywanie różnych czynności. Dlatego bardzo istotne jest, wykorzystanie w pracy terapeutycznej możliwości doświadczania przez dziecko ruchu. Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych, stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności terapii.

Od 1 września 2018 r. gabinet rehabilitacyjny zostatał doposażony w dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny:

 • Wannę do masażu wirowego stóp i podudzi – urządzenie umożliwia kąpiele, które zalecane są w celu rozluźnienia napięcia mięśniowo – nerwowego.
 • Lampę typu Solmed Uno – lampa przeznaczona jest do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego, które poprzedza wszystkie zajęcia usprawniające.
 • Aparat do masażu – Aquavibron – umożliwia prowadzenie efektywnego masażu na sucho, celem którego jest rehabilitacja całego ciała dziecka.

Zajęcia z rehabilitacji ruchowej odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania rychowego
 • świadomości przestrzeni i działania w niej
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

System ćwiczeń ma zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju emocjalnego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z partnerem w parach, a wreszcie z całą grupą. Podczas kontaktu z drugim człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą. Ruch jest zabawą, która daje przeżyć radości dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych przez dzieci. Zajęcia prowadzą nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dużej motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, faktur, materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Podczas usprawnienia ręki wykonuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej ręki dziecka, sprawności manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie obejmuje naukę pisania.

Zajęcia z terapii ręki przeznaczone są dla dzieci które:

 • niechętnie podejmują czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
 • mają problem w opanowaniu umiejętności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie przedmiotów)
 • mają problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • mają trudności w dostosowaniu szybkości i zakresu ruchów do charakteru wykonywanej czynności – wykonują czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego uscisku dłoni, np. siadania na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakurach, mają problemy grafomotoryczne, w tym trudności we wstępnej nauce pisania.

Zajęcia z zakesu terapii ręki prowadzą wszyscy nauczyciele wspomagający w swoich oddziałach.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna to kolejny rodzaj terapii stosowany w pracy z naszymi wychowankami. To jedna z najbardziej skuteczych metod postępowania terapeutycznego. Bazuje na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymowaniu wytworzonych zmian. Technika stosowana w tym podejściu to systematyczna technika awersyjna systemu wzmocnień oraz modelowanie porządnych form zachowań, których dziecko uczy się w praktyce.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Terapia Snoezelen- Sala Doświadczania Świata

Od 2020 roku w naszym przedszkolu prowadzona jest nowa terapia Snoezelen znana pod nazwą „Sala Doświadczania Świata”. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Podczas terapii panuje specyficzna atmosfera relaksu, odprężenia i wyciszenia.

Zajęcia będą odbywać się w specjalnie przygotowanym gabinecie, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, który ma za zadanie przenieść dziecko w „inny”, niezwykły świat: z tysiącem barw, rozmaitych dźwięków i zapachów. 

Tego rodzaju terapia pozwala dzieciom dowolnie badać i chłonąć szeroki wachlarz bodźców zmysłowych w bezpiecznym i przyjaznym dla nich środowisku. Atmosfera ciepła i relaksu zwiększa poczucie akceptacji i zaufania i daje tym samym możliwość swobodnego cieszenia się doznaniami zmysłowymi.

Dzięki systematycznej stymulacji poszczególnych zmysłów dziecko zwiększa swoją aktywność i motywację do poznawania oraz zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu z otoczeniem. Wzbogaca bazę swoich doświadczeń oraz wrażliwość. Dziecko nie tylko nabywa lepszej orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, ale także nabiera świadomości istnienia i odrębności od otoczenia. Doskonali również pracę poszczególnych analizatorów oraz wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.

Zajęcia prowadzą w swoich oddziałach nauczyciele posiadający kwalifikacje.

HORTITERAPIA

Piękne zapachy i kolory są tym, z czym kojarzą się ogrody i rośliny, dlatego naturalne jest, że tak samo powinna kojarzyć się hortiterapia rozumiana jako ogrodoterapia. Jest to forma terapii naturalnej, opartej na bezpośrednim kontakcie człowieka z przyrodą. Ogrodoterapia może uzupełniać tradycyjne metody terapii i rehabilitacji zarówno przez aktywne, jak i bierne korzystanie z ogrodu. W terapii czynnej można wykorzystać praktycznie wszystkie prace ogrodowe, np. wysiew nasion, pikowanie, sadzenie czy pielęgnację roślin. Forma bierna z kolei to: obcowanie z przyrodą polegające na spacerowaniu, odpoczywaniu w ogrodzie lub parku, wsłuchiwaniu się w dźwięki natury, rozpoznawanie zapachów, smaków. Terapeutyczne działanie hortiterapii na dzieci przynosi korzyści w postaci: rozwoju wyobraźni i kreatywności, zwiększenia ciekawości świata i motywacji do nauki, poprawy pamięci, pewności siebie, obniżonego stresu oraz polepsza relacje z innymi dziećmi. Obcowanie z przyrodą wzbudza naturalną radość, pozwala na oderwanie myśli od codziennych utartych ścieżek, powtarzających się schematów. Wprowadza w życie świeżość, wyostrza zmysły, uczy zachwytu, a tym samym czyni życie pełniejszym. Hortiterapia w naszym przedszkolu prowadzona jest przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.