Aktualności

Konkurs „Bożonarodzeniowy spacerek po Paryżu”

lis 11, 2021 | Aktualności

Przedszkole Publiczne nr 19
z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
zaprasza do udziału
w II edycji ogólnopolskiego konkursu 
pt. „Bożonarodzeniowy spacerek po Paryżu”

Cele konkursu:
– rozbudzenie zainteresowania innymi krajami, zwyczajami, kulturą, sztuką, zabytkami
i tradycją
– rozbudzenie inwencji twórczej dziecka i kreatywności

Regulamin:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6lat.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną płaską przedstawiających zwyczaje lub dania bożonarodzeniowe we Francji.
 3. Prace oraz załącznik nr 1 należy przesłać do dnia 7.01.2022r. (liczy się stempel pocztowy na kopercie) na adres:
  Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
  Batalionów Chłopskich 18
  26-600 Radom

Z dopiskiem: Anna Rogala
 II Ogólnopolski Konkurs pt.„Bożonarodzeniowy spacerek po Paryżu”

 1. Kryteria oceny pracy plastycznej:
  – kreatywność połączona z umiejętnością łączenia technik, środków i materiałów plastycznych
  – estetyka wykonanej pracy
  – umiejętność uchwycenia istotnych walorów
 2. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, dokona oceny prac zgodnie
  z podanymi kryteriami. Organizator przewiduje wyłonienia 3 laureatów (I, II, III miejsce) biorąc pod uwagę wszystkie nadesłane prace. Każdy uczestnik otrzyma dyplom z podziękowaniem za udział drogą e-mail, a nagrody rzeczowe dla laureatów wysłane zostaną pocztą.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.01.2022r.
  Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych : pp19.radom.pl
  oraz www.blizejprzedszkola.pl
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem praw autorskich organizatorowi konkursu.
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, a co za tym idzie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z konkursem.
 6. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii swojej pracy konkursowej.
 7. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie organizatora.
 8. Koordynatorami konkursu są: Anna Rogala – 606 300733

                                                           Renata Siekańska – 668608598

                                                            Daria Sasal – 539 415270

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietniaa 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem danych osobowych uczestnika jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu z siedzibą: 26-600 Radom, ul. Batalionów Chłopskich 18

1)     Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Spacerkiem
po Paryżu” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

2)     Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3)     Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia, odwołania zgody.

4)     Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5)     Dane uczestnika nie będą profilowane.

6)     Dane uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.

7)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

8)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: bodo.radom@gmail.com

 

Zgoda na publikację wizerunku:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do budowania pozytywnego Administratora w przestrzeni publicznej w mediach.

 

 

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora

 

Wiek

 

Nazwa, adres placówki, telefon oraz e-mail

 

Imię i nazwisko nauczyciela