Archiwum-2022-Grupa 05

Ważne – procedura Covid – 19

sie 26, 2020 | Archiwum-2022-Grupa 05

Drodzy Rodzice,
1. września 2020r. rozpoczynamy nowy, szczególny rok (przed)szkolny.
Niestety, obecne okoliczności uniemożliwiają spotkanie z Państwem, jednak chcemy
jak najlepiej przygotować się do rozpoczęcia pracy.
Przesyłamy najistotniejsze informacje związane ze sposobem funkcjonowania przedszkola
w czasie pandemii COVID-19.
Na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce „Dla Rodziców” -> „Dokumenty
przedszkola” znajdziecie Państwo Procedury COVID, z którymi należy zapoznać się przed
przyprowadzeniem Dziecka do przedszkola. Najistotniejszymi informacjami skierowanymi
do Rodziców są:
 Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci.
1. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną przyprowadzane/odbierane przez zdrowych
rodziców/opiekunów prawnych lub osoby o tego upoważnione.
2. Procedura odbioru dziecka z przedszkola przez osoby upoważnione nie ulega zmianie.
Formularz upoważnienia znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce
dla rodziców → dokumenty przedszkola
3. Dzieci z katarem lub kaszlem alergicznym przyjęte będą do przedszkola po
dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
4. Dzieci, u których stała ciepłota ciała przekracza 37°C będą przyjęte do przedszkola po
dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
5. Dziecko mieszkające we wspólnym gospodarstwie z osobami przebywającymi na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie będzie przyjęte do
przedszkola.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4
rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do/z placówki (za
przechowanie osłon odpowiada rodzic/opiekun prawny).
7. Każdy rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko do przedszkola po raz
pierwszy w czasie trwania pandemii zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji
procedur obowiązujących w Przedszkolu Publicznym nr 19 z Oddziałami
Integracyjnymi w Radomiu. Procedura dostępna jest na stronie przedszkola:
www.pp19.radom.pl w zakładce dla rodziców → dokumenty przedszkola „Procedura
BHP obowiązująca od dnia 01.09.2020r. w Przedszkolu Publicznym nr 19 z
Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.” Podpisane załączniki nr 1,2,3 należy
przynieść do przedszkola i przekazać wytypowanej osobie.
8. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest dopilnowanie, aby dziecko nie
przynosiło żadnych zabawek i przedmiotów z domu. Ograniczenie to nie dotyczy
dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Za dezynfekcję /
pranie /czyszczenie zabawki odpowiada rodzic/opiekun prawny.
9. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola
mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników
przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. Należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa).
10. Do przedszkola wchodzą tylko dzieci. W przypadku dzieci odbywających okres
adaptacyjny możliwe jest za zgodą Dyrektora przebywanie rodzica/opiekuna
prawnego na terenie placówki w przestrzeni wspólnej z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności. Dzienna liczba rodziców/opiekunów prawnych dzieci
odbywających okres adaptacji będzie ograniczona do niezbędnego minimum.
11. Za przestrzeń wspólną uznaje się hol główny przedszkola przeznaczony na szatnię dla
dzieci 3-letnich.
12. Rodzic/opiekun prawny wchodząc do przedszkola zobowiązany jest do dezynfekcji
rąk lub założenia rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa maseczką oraz
zachowania dystansu społecznego co najmniej 2m.
13. Dzieci zobowiązane są do mycia rąk wodą i mydłem szczególnie po przyjściu do
przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
14. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu przez wytypowaną osobę temperatury ciała
nieprzekraczającej 37°C dziecko zostaje skierowane do szatni, a następnie do stałej
grupy.
15. Dzieci są przyjmowane do przedszkola do godziny 8.30, dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego do godziny 8.50. Po godzinie 9.00 przyjęcie dzieci
jest niemożliwe. W przypadku planowanych spóźnień rodzic/opiekun prawny
zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania nauczycieli oddziału.
16. Karty do systemu i-przedszkole rodzic/opiekun prawny przekazuje osobie
wytypowanej do przyjęcia/odbioru dziecka. Osoba wytypowana „odbija” kartę w
czytniku systemu i-przedszkole i zwraca rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
17. Gotowość odbioru dziecka z przedszkola zgłaszana jest wytypowanej osobie
w wyznaczonym do tego miejscu. Nie istnieje możliwość wejścia do budynku
przedszkola.
18. Rodzic/opiekun prawny powinien być świadom, iż pomimo wprowadzenia
rygorystycznych środków ostrożności i wszelkich starań ze strony placówki istnieje
możliwość zakażenia się dziecka COVID – 19.
19. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
Dyrektora przedszkola o wystąpieniu podejrzenia zakażenia COVID -19 u dziecka lub
członków rodziny.
20. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przekazanie Terenowej Jednostce Sanepidu
danych osobowych jego i jego dziecka w przypadku podejrzenia zarażenia COVID –
19.
21. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapewnić sposób szybkiej komunikacji
(uaktualnienie numerów telefonów).
Ważną informacją, związaną z organizacją pracy, są także godziny pracy oddziału.
Nasz oddział XIII pracuje w godzinach:
poniedziałek – czwartek: 7.00 – 16.00
piątek: 7.30 – 15.30
Z uwagi na obecną sytuację w godzinach porannych i popołudniowych nie funkcjonują tzw.
„grupy łączone”. Oznacza to, że Dzieci z danego oddziału mogą przebywać w placówce
wyłącznie w godzinach pracy oddziału i pozostają pod opieką stałych nauczycielek
przydzielonych do danej grupy.
W pierwszym dniu pobytu Dziecka w przedszkolu konieczne jest dostarczenie:
 oświadczeń zawartych w Procedurze COVID (kolejno Załączniki 1, 2 oraz 3)
[wydrukowanych i podpisanych przez Rodzica/Prawnego Opiekuna]
 zaświadczeń dotyczących upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę inną niż
Rodzic/Opiekun prawny
[wydrukowanych i wypełnionych przez Rodzica/Prawnego Opiekuna
lub uzupełnionych w pierwszym dniu przyprowadzenia Dziecka do przedszkola]
 oraz zgodę na udział dziecka w zajęciach realizowanych w przedszkolu w ramach
Podstawy Programowej (religia, j. angielski)
[wydrukowanych i wypełnionych przez Rodzica/Prawnego Opiekuna
lub uzupełnionych w pierwszym dniu przyprowadzenia Dziecka do przedszkola]
Wszystkie dokumenty niebawem pojawią się na stronie internetowej przedszkola w zakładce
„Dla Rodzica” -> „Dokumenty przedszkola”.
W pierwszym dniu pobytu Dziecka w przedszkolu, opiekunka przedszkolna przyjmie
od Państwa wymagane dokumenty.
Do końca sierpnia prosimy o uaktualnienie numerów telefonów Rodziców/Prawnych
Opiekunów Dziecka oraz adresów e-mail, dzięki którym będziemy mogły się z Państwem
kontaktować. Wymagane dane prosimy przesłać na adres e-mail: m.bandera@pp19.radom.pl
W pierwszym tygodniu września prosimy także o przyniesienie do przedszkola po jednym
opakowaniu chusteczek higienicznych w pudełku oraz chusteczek nawilżanych.
Istotną zmianą w tym roku szkolnym jest zakaz przynoszenia przez dzieci własnych zabawek
(wyjątek stanowią dzieci o SPE). Dlatego prosimy, aby Dzieci nie przynosiły do przedszkola
plecaków z zabawkami, czy innymi przedmiotami osobistymi (zostaną one zwrócone
Rodzicowi przed wejściem Dziecka do budynku). W sali znajdują się wyłącznie zabawki
plastikowe (możliwe do zdezynfekowania po zabawie). Prosimy o dostarczenie kompletu
zapasowych ubrań – pozostaną one w szatni i w razie potrzeby zostaną wykorzystane.
Wszystkie zajęcia będą odbywać się na terenie przedszkola – na chwilę obecną nie mogą być
organizowane wyjścia poza placówkę, nie będą odbywać się także zajęcia dodatkowe.
W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresami e-mail:
Agnieszka Szczygielska – a.szczygielska@pp19.radom.pl
Magda Bandera – m.bandera@pp19.radom.pl
Mamy nadzieję, że mimo innych niż dotychczas warunków pracy, uda nam się przede
wszystkim zapewnić bezpieczeństwo Państwa Dzieci, a także miło spędzić czas i przeżyć
wiele radości podczas wyczekiwanych zajęć w przedszkolu! 
Pozdrawiamy serdecznie,
Do zobaczenia
Nauczycielki Oddziału XIII
Magda Bandera, Irena Strzelczyk, Agnieszka Szczygielska